“Waar ouderschap en ontspanning elkaar ontmoeten”

 Shantala babymassage

 Cursus aan  huis

 Cursus in groepsverband

  Afspraak maken?

+31 (0) 6 29 092 428

BABY MASSAGE BY JJ

Waar ouderschap en ontspanning elkaar ontmoeten

Afspraak maken

Algemene voorwaarden JJwith&foryou

1 Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere klant die gebruik maakt van diensten van JJwith&foryou.

1.2. De door JJwith&foryou te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

2 Kwaliteit

2.1. JJwith&foryou verplicht zich tot het leveren van goed werk door zich met beste inzicht en vermogen in te spannen overeenkomstig met de daarvoor geldende professionele normen.

3 Geheimhouding en privacy

3.1. JJwith&foryou en de klant/deelnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij onderling of uit andere bronnen hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijke informatie als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de diensten c.q. cursussen.

3.2. Alle persoonlijke gegevens van klanten/deelnemers worden vertrouwelijk gebruikt en niet kenbaar gemaakt aan derden.

3.3. Toestemming voor bruikbare informatie en foto’s voor de diverse social media, PR- zaken of anderszins worden in overeenstemming met de deelnemer schriftelijk vastgelegd.

4 Offerte en betalingen

4.1. De offertes en rekeningen zijn inclusief heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis,- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2. De offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende één maand, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

4.3. De overeenkomst tussen JJwith&foryou en de klant/deelnemerkomt tot stand door toezending van de door de klant/deelnemer geaccordeerde opdrachtbevestiging. Hieronder vallen ook bevestigingen middels e-mail of whatsapp.

4.4. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn, tenzij op de rekening een ander termijn staat aangegeven.

4.5. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim van betaling is ingetreden, is de deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.

5 Annulering en prijswijziging

5.1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk (via de mail of whatsapp) te geschieden. De datum van verzending van de mail geldt als bepalend inzake de datum van annulering.

5.2. Bij annulering van een cursus tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.

5.3. Bij annulering van een cursus tussen 7 dagen en de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

5.4. Bij annulering van een cursus tussen 48 uur en de startdatum zal het gehele bedrag van de betreffende cursus in rekening worden gebracht.

5.5. Tijdens de cursus is tussentijds annuleren niet mogelijk. De deelnemer is dan volledige betaling verschuldigd.

5.6. Doordat de diensten van care & rest spontaan van aard kunnen zijn, dienen deze uiterlijk 48h van tevoren geannuleerd te worden. Bij het boeken van een dienst die binnen 24 uur dient te geschieden is kosteloos annuleren niet meer mogelijk

5.7. Bij afwezigheid van de deelnemer/klant zijn de volledige kosten verschuldigd.

5.8. JJwith&foryou behoudt zich het recht om ten aanzien van de diensten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

5.9. Indien JJwith&foryou met de deelnemer/klant een vaste prijs is overeengekomen, dan is JJwith&foryou te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat de deelnemer/klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een vrplichting in gevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6 Aansprakelijkheid en risico’s

6.1. JJwith&foryou is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat JJwith&foryou is uitgegaan van de door of namens de deelnemer/klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie.

6.2. Indien JJwith&foryou aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JJwith&foryou beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.

6.4. JJwith&foryou is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. JJwith&foryou is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de gebrekkige prestatie van JJwith&foryou aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan JJwith&foryou toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer/klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

6.5. De aansprakelijkheden gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de deelnemer/klant.

7 Eigendommen

7.1. JJwith&foryou behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de auteurswet. Het copyright van door haar vervaardigde (cursus)materiaal berust te allen tijde bij haar.

7.2. Alle door JJwith&foryou verstrekte stukken (adviezen, cursusmateriaal, software e.d.) zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemer/klant en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van JJwith&foryou te worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis van derden worden gebracht.

7.3. JJwith&foryou behoudt het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.4. JJwith&foryou is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen of defecten aan eigendommen van de deelnemer/klant.

8 Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt in deze verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt inbegrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop JJwith&foryou geen invloed kan uitoefenen.

8.2. JJwith&foryou is niet behouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de deelname/klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld.

8.3. JJwith&foryou kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4. Indien JJwith&foryou bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

9 Klachten

9.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden en/ of geleverde diensten dienen door de klant uiterlijk 14 dagen na voltooiing van werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd aan JJwith&foryou te worden gemeld.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal JJwith&foryou er alles aan doen om dit zo mogelijk te herstellen.

10 Privacy verklaring

10.1. JJwith&foryou is verantwoordelijk voor het hanteren van de regels volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Zie privacyverklaring